LIFE NATUREZA E
BIODIVERSIDADE

  • Esta parte do programa foi deseñada para co-financiar proxectos de intercambio de boas prácticas, proxectos piloto e de demostración, que contribúan á implementación das Directivas de Aves e Hábitats e a Estratexia sobre Biodiversidade da Union para o 2020, e ao desenvolvemento, implementación e xestión da rede Natura 2020.

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 75%, pero normalmente é do 60% dos gastos elixibles.

LIFE MEDIOAMBIENTE E
EFICIENCIA DE RECURSOS

  • Esta área contempla o co-financiamento de proxectos piloto e de demostración para desenvolver, validar e demostrar novas ideas ou políticas para a xestión, así como boas practicas e solucións (incluíndo o desenvolvemento e demostración de tecnoloxías innovadoras) para retos medioambientais, axeitadas para ser replicadas, transferidas ou escaladas, tamén no que respecta á relación entre medio ambiente e saúde, en apoio ás políticas e á lexislación relativa á eficiencia dos recursos (incluíndo a Folla de Ruta para unha Europa eficiente en recursos).

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 60% dos gastos elixibles.

LIFE GOBERNANZA E INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

  • Sub-programa para co-financiar proxectos de información, sensibilización e divulgación para fomentar a concienciación sobre as cuestións ambientais, incluíndo a xeración de apoio público e das partes interesadas na formulación de políticas da Unión no ámbito do medio ambiente e para promover o coñecemento sobre o desenvolvemento sostible e os novos patróns de consumo sostible

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 60% dos gastos elixibles.

LIFE MITIGACIÓN DO
CAMBIO CLIMÁTICO

  • Sub-programa para co-financiar proxectos de boas prácticas, piloto e de demostración que contribúan á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro; que contribúan á posta en marcha e desenvolvemento da política e da lexislación da Unión sobre mitigación do cambio climático, incluíndo a súa integración noutras áreas políticas, en particular a través do desenvolvemento, probas e demostración de enfoques de política ou de xestión, boas prácticas e solucións para a mitigación do cambio climático

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 60% dos gastos elixibles.

LIFE ADAPTACIÓN AO
CAMBIO CLIMÁTICO

  • Esta parte do programa está dirixida a co-financiar para proxectos de boas prácticas, piloto e de demostración que contribúan a apoiar os esforzos que levan ao aumento da resiliencia ao cambio climático; que contribúan ao desenvolvemento e aplicación das políticas da Unión na adaptación ao cambio climático, incluíndo a súa integración noutras áreas políticas, en particular a través do desenvolvemento, proba  e demostración de enfoques de política ou de xestión, boas prácticas e solucións para a adaptación ao cambio climático

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 60% dos gastos elixibles.

LIFE GOBERNANZA E INFORMACIÓN
CLIMÁTICA

  • Esta área vai co-financiar proxectos de información, sensibilización e divulgación que promovan a sensibilización sobre cuestións climáticas, incluíndo a xeración de apoio público e das partes interesadas na formulación de políticas da Unión no ámbito do clima, e para promover o coñecemento sobre o desenvolvemento sostible

FINANCIAMENTO: A porcentaxe máxima de financiamento é do 60% dos gastos elixibles.