A cooperación territorial europea (Interreg IV) impulsa o traballo en coordinación entre as rexións e cidades de diferentes estados membros, fomentando a aprendizaxe entre uns e outros a través de programas conxuntos, proxectos e redes, co fin de alcanzar un desenvolvemento territorial integrado.

A Unión Europea lanzou a iniciativa comunitaria INTERREG no ano 1990 co fin de apoiar as rexións nas fronteiras internas e externas da Unión Europea que experimentan dificultades a causa da súa situación xeo-específica. A solución achegada pola Comisión Europea baseouse en estimular a cooperación entre rexións con fronteiras comúns, xa fosen de mar ou de terra.

A primeira etapa de INTERREG I desenvolveuse entre 1990 e 1993, cun orzamento de 1.080 millóns de ECU (Unidades Europeas de Contas). A partir de 1994, o contido do programa estruturouse en tres grandes bloques e así INTERREG II durou ata 1999, cun orzamento de 3.500 millóns de ECU. O grande éxito das iniciativas anteriores e o notable impacto nas rexións levou ao arranque de INTERREG III para o período 2000-2006.

Coa ampliación da UE a 27 estados alteráronse os equilibrios socioeconómicos logrados anteriormente, acentuando as diferenzas económicas, sociais e territoriais. É por iso que se deseñou unha nova política de cohesión para os diferentes estados membros da UE, que pretende que estes traballen xuntos, co obxectivo de aprender os uns dos outros a través de programas, proxectos e redes realizados en común.

A nova política de cohesión da UE estableceu tres obxectivos: Converxencia, Competitividade Rexional e Emprego e Cooperación Territorial Europea/

O obxectivo da Cooperación Territorial trata de reforzar a colaboración a nivel transfronteirizo, transnacional e interrexional, sobre as bases da anterior iniciativa INTERREG. Busca atopar solucións comúns ás rexións veciñas no que respecta ao desenvolvemento urbano, rural e costeiro, desenvolvemento das relacións económicas e a creación de redes de pequenas e medianas empresas.

Os temas da cooperación territorial céntranse en:/

  • Investigación
  • Desenvolvemento
  • Sociedade da información
  • Medio ambiente
  • Prevención de riscos
  • Xestión integrada dos recursos hídricos